//Licencijos, leidimai
Licencijos, leidimai 2022-05-03T08:29:31+00:00

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Paslauga apima šių licencijų rūšių verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais viešoje maitinimo įmonėse (restoranuose, kavinėse, baruose ir kt.) ir parduotuvėse išdavimą:

 1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas;
 2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas;
 3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas;
 4. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose mini baruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams; licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išduodamos nurodytiems licencijų prašytojams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Parduotuvėse draudžiama parduoti alkoholinius gėrimus pirmadieniais-šeštadieniais nuo 20 val. iki 10 val., sekmadieniais nuo 15 val. iki 10 val.

Licencijos įmonėms išduodamos per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį pateikiami papildomi ar patikslinti dokumentai).

Prašymo forma

Pavyzdinė gyventojų sutikimo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
 4. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir numatomas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Sutikime nenurodžius numatomo prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ir (ar) licencijos prašytojo numatomos vykdyti veiklos rūšies, sutikimas laikomas negaliojančiu. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė ar Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus);
 5. dokumentas (išrašas iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitas, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaita-faktūra, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu, įrodanti, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienus metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo;
 6. ne Lietuvoje įsteigtos įmonės – valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašantys išduoti Taisyklių 3.3–3.8 papunkčiuose nurodytas licencijas).
 • Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Alkoholio kontrolės įstatymas) 18 straipsnio 9 dalimi dėl licencijų neišdavimo, teikiami svarstyti Savivaldybės tarybai su Saugaus miesto departamento išvada;
 • Licencijos išduodamos įmonėms, neturinčioms mokestinių nepriemokų Valstybės biudžetui ir skolų VSD fondo biudžetui;
 • Ekonomikos ir turizmo skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją:

– SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčiamas paklausimas į VMI. VMI per 5 darbo dienas privalo pateikti informaciją apie įmonių mokestines nepriemokas;

– patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

– Siunčia paklausimą Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Valstybinei maisto ir veterinarinei tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alk. gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; ar nebuvo nustatytas alk. gėrimų laikymas, gabenimas ar pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857;
 2. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52338

Paslaugos kaina 490 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslinta, kai įmonė keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai numerius, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys.

Licencijos turėtojas privalo informuoti Ekonomikos ir turizmo skyrių apie pasikeitusius įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju, įmonė pateikia licenciją išdavusiai institucijai prašymą ir licencijos originalą.

Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. dokumentai, patvirtinantys pasikeitusius duomenis.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008-10-15 direktoriaus įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52338

Paslaugos kaina 112 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Licencija gali būti papildoma, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką arba prekybos vietos pavadinimą ar adresą, taip pat jeigu pasikeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti mini barai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose mini barus.

Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.

Prašymo forma

Pavyzdinė gyventojų sutikimo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Motyvuotas prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. Įmonė, norinti papildyti licenciją keičiant prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką per Interesantų aptarnavimo skyrių pateikia:
4.1. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
4.2. Dokumentą (išrašą iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos, arba kasos kvitą, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaitą–faktūrą, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti), ir vadovo parašu, įrodančius, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje, alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo;
4.3. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name;
5. Įmonė, norinti papildyti licenciją pakeitus sandėlio adresą pateikia prašymą.

Ekonomikos ir turizmo skyrius, gavęs prašymą papildyti licenciją pakeičiant prekybos vietos adresą, patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įskymas Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52338

Paslaugos kaina 112 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

Viešojo maitinimo įmonėms kurortinio, poilsio bei turizmo laikotarpiui išduodamos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų.

Nustatyta poilsio ir turizmo zona – Varėnos rajono savivaldybės viešosios vietos ir fizinių ar juridinių asmenų nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomos, naudojamos teritorijos, kuriose gali poilsiauti ir lankytis rajono gyventojai ir svečiai.

Nustatytas poilsio ir turizmo laikotarpis:

 1. Vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.
 2. Žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio bei turizmo metu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti stacionariose viešojo maitinimo vietose ir nestacionariose viešojo maitinimo vietose šių sezonų laikotarpiams.

 

Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

Prašymo forma

Pavyzdinė sutikimo forma

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 4. Jeigu licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu, ketinama įsigyti daugiabučiame gyvenamajame name įrengtoje kavinėje, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimas (kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo, alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus;
 5. Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažyma apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name.

Ekonomikos ir turizmo skyrius, gavęs įmonės prašymą įsigyti licenciją, SODROS duomenų bazėje patikrina ar įmonė neskolinga SODROS biudžetui, dėl skolų Valstybės biudžetui siunčia paklausimą į VMI. VMI per 5 darbo dienas privalo pateikti informaciją apie įmonių mokestines nepriemokas. Taip pat patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas ir leidimas prekiauti (teikti paslaugas) paviljone, lauko kavinėje. Siunčiami paklausimai Informatikos ir ryšių departamentui prie VRM, Valstybinei maisto ir veterinarinei tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai, siekiant gauti informaciją ar licencijos prašytojui ir (ar) jų vadovui yra įsiteisėję teismo nuosprendžiai, nutarimai dėl nuobaudų skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alk. gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą; ar nebuvo nustatyta alk. gėrimų laikymas, gabenimas, pardavimas neturint licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr.618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. 1-857
 3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Mokėjimo rekvizitai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

 

Įmokos kodas 52338

Paslaugos kaina 190 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu įmonė pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, arba įmonė likviduojama ar reorganizuojama, baigdama veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo.

Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
4. Licencijos originalas.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 2. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995 m. balandžio 18 d. Nr. I-857;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“.

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Vienkartinių licencijų:
1) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
3) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
4) verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.

Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Masinio renginio organizatoriaus sutikimas;
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, 1995-04-18 Nr. 1-857;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-20 nutarimas Nr. 618 „Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymas B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52338

Paslaugos kaina 17 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Varėnos rajono teritorijoje įsteigtose parduotuvėse, viešojo maitinimo įmonėse, kioskuose ir paviljonuose išduoda Savivaldybės administracijos direktorius.

 • Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.
 • Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos.

Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Pranešimas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus (sumokėję nustatyto dydžio valstybės rinkliavą) ir atitinka šiuos Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus:
1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3) juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų, tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;
6) per pastaruosius vienerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 5 punkte ar 16 dalies 6 punkte nustatytais pagrindais;
7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kurioje prašoma išduoti licenciją;
8) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų (taikoma tais atvejais, kai juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose reikalavimų.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, 2014-12-23 Nr. XII-1529;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“;
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52438

Paslaugos kaina 190 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

1. Pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė;
2. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
3. Numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai.

Paslaugos suteikimo trukmė 5 d. d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
4. Licencijos originalas, jeigu buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
 2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, 2014-12-23 Nr. XII-1529;
 3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr.VIII-1725;
 4. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52438

Paslaugos kaina 112 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Licencijas verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Varėnos rajono teritorijoje įsteigtose parduotuvėse, viešojo maitinimo įmonėse, kioskuose ir paviljonuose išduoda Savivaldybės administracijos direktorius.

Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.

Pranešimo forma

 

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Pranešimas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus (sumokėję nustatyto dydžio valstybės rinkliavą) ir atitinka šiuos Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus:
1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3) juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, be su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už su tabako gaminiais susijusių gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų, tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;
5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas 11 straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;
6) per pastaruosius vienus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas 11 straipsnio 15 dalies 5 punkte ar 16 dalies 6 punkte ar 26 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais nustatytais pagrindais;
7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkto reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kurioje prašoma išduoti licenciją;
8) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų.
Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir kitais 16 dalyje nustatytais atvejais.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, 1995-12-20 Nr. I-1143
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“
 3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725

MOKĖJIMO REKVIZITAI

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM (gavėjo kodas 188659752)

(Sąskaitos numeris – Banko pavadinimas)

LT78 7290 0000 0013 0151 – AB „Citadele“ bankas

LT74 4010 0510 0132 4763 – Luminor Bank AB

LT05 7044 0600 0788 7175 – AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038 – AB Šiaulių bankas

LT12 2140 0300 0268 0220 – Luminor Bank AB

LT24 7300 0101 1239 4300 – AB „Swedbank“

LT42 7230 0000 0012 0025 – UAB Medicinos bankas

Įmokos kodas 52438

Paslaugos kaina 190 EUR

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS

Paslauga teikiama įmonei, norinčiai panaikinti licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą.

Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.

Prašymo forma

APRAŠYMAS KLIENTUI

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus dėl licencijos galiojimo panaikinimo pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.

REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, 2014-12-23 Nr. XII-1529.

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Ekonomikos ir turizmo skyriaus specialistė Loreta Vardonytė

Tel. (8 310) 32 016,  el. p. loreta.vardonyte@varena.lt

Išduotų išorinės reklamos leidimų sąrašas:

2021 m.
2020 m.
2019 m.
2018 m.

Aktualūs dokumentai
Paraiškos išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą forma
Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas
Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektai ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimai
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai

1.Vietinės rinkliavos dydis už išorinės reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams:
1.1. kai įrengiama iškaba iki 0,5 kv. m reklamos ploto – 0,00 Eur;
1.2. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 0,5 kv. m – 14,00 Eur. už visą iškabą (mieste ir miesteliuose) ir 10 Eur (kaimiškose gyvenvietėse);
1.3. įrengiant reklaminį įrenginį – 14,00 Eur. už 1 kv. m (mieste ir miesteliuose) ir 10 Eur už 1 kv. m (kaimiškose gyvenvietėse);

2. Rinkliavos dydžio apskaičiavimo metodika
Rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą apskaičiuojamas pagal formulę (netaikoma iškaboms):
R = (T x P x K) : 365 x D, kur:
R – Rinkliava eurais;
T – Rinkliavos metinis dydis už Leidimo išdavimą įrengiant 1 kv. m reklamos ploto;
P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;
K – Rinkliavos koeficientas;
365 – dienų skaičius metuose;
D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.
Trumpalaikei reklamai (iki 1 mėnesio) taikomas koeficientas K = 2.

Rinkliava už leidimų išdavimą mokama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 557181200002130034 (ŠIAULIŲ BANKAS banko kodas 71812, lėšų gavėjas -Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, mokėjimo paskirtis – Už leidimą išorinei reklamai įrengti). Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik gavus mokėjimą patvirtinantį dokumentą (kvito kopiją).

Paslaugos teikėjas:
Erika Zaleskienė
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 310) 32 025
erika.zaleskiene@varena.lt