////Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas įrengti išorinę reklamą 2021-01-15T15:01:49+00:00

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
2.Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama klientams, norintiems Varėnos rajone įrengti išorinę reklamą. Paraiška bei išorinės reklamos įrengimo projektas pateikiami Savivaldybės administracijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Dokumentai patikrinami Architektūros skyriuje. Jei pateikti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, projektas teikiamas vertinimui artimiausiame Išorinės reklamos komisijos posėdyje. Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Savivaldybės administracijoje, siunčiamas registruotu laišku, arba atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava, kuri turi būti sumokėta į Varėnos rajono biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą prieš išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą.

Įrengti išorinę reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose leidžiama tik Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytais atvejais gavus už kultūros paveldo objekto apsaugą atsakingos institucijos sutikimą, saugomose teritorijose – gavus saugomų teritorijų direkcijos arba Aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, sutikimą.

Duomenys apie išduotus leidimus teikiami www.varena.lt (žr. skyrelį verslininkams), www.regia.lt.

Kai baigiasi leidimo galiojimo terminas:
Likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti naują leidimą, leidimą išduodančiai institucijai nustatyta tvarka turi pateikti paraišką, kurioje nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir dokumentai, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas išduodamas nustatyta tvarka ir terminais.
3.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. DV-40 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. DV-207 "Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
4. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. DV-1191 „Dėl Tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų Varėnos rajono savivaldybėje patvirtinimo“;
5. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-IX-504 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo;
6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr. ĮV-138 patvirtintos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės;
7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
8. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 1995-01-31 Nr. I-779.
4.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Paraiška išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Išorinės reklamos įrengimo projektas (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
3. Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
4. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
5. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas;
6. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
7. Nacionalinės žemės tarnybos išduotas sutikimas statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
8. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
5.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)1. Paraiška išduoti/pratęsti leidimą įrengti išorinę reklamą;
2. Išorinės reklamos įrengimo projektas (kai įrengiama ne tipinio dydžio ir turinio išorinė reklama);
3. Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
4. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
5. Žemės, statinių, ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (savininko) sutikimas;
6. Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių);
7. Nacionalinės žemės tarnybos išduotas sutikimas statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas);
8. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia kitas asmuo.
6.Administracinės paslaugos teikėjasErika Zaleskienė
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 310) 32 025, el. p. erika.zaleskiene@varena.lt
7.Administracinės paslaugos vadovasOrinta Lakickienė
Architektūros skyriaus vedėja (vyriausioji architektė),
tel. (8 310) 31 515, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt
8.Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų
9.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)1. Vietinės rinkliavos dydis už išorinės reklamos leidimo išdavimą vieneriems metams:
1.1. kai įrengiama iškaba iki 0,5 kv. m reklamos ploto – 0,00 Eur;
1.2. kai įrengiama iškaba daugiau kaip 0,5 kv. m – 14,00 Eur. už visą iškabą (mieste ir miesteliuose) ir 10 Eur (kaimiškose gyvenvietėse);
1.3. įrengiant reklaminį įrenginį – 14,00 Eur. už 1 kv. m (mieste ir miesteliuose) ir 10 Eur už 1 kv. m (kaimiškose gyvenvietėse).

2. Vietinės rinkliavos dydis už Leidimo išdavimą apskaičiuojamas pagal formulę (netaikoma iškaboms):
R = (T x P x K) : 365 x D, kur:
R – Rinkliava eurais;
T – Rinkliavos metinis dydis už Leidimo išdavimą įrengiant 1 kv. m reklamos ploto;
P – reklamos plotas kvadratiniais metrais;
K – Rinkliavos koeficientas;
365 – dienų skaičius metuose;
D – dienų skaičius, per kurį eksponuojama reklama.
Trumpalaikei reklamai (iki 1 mėnesio) taikomas koeficientas K = 2.

Rinkliava už leidimų išdavimą mokama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 557181200002130034 (ŠIAULIŲ BANKAS banko kodas 71812, lėšų gavėjas -Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, mokėjimo paskirtis – Už leidimą išorinei reklamai įrengti). Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik gavus mokėjimą patvirtinantį dokumentą (kvito kopiją).
10.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma.doc (žr. nuorodą apačioje)
Paraiškos forma.pdf (žr. nuorodą apačioje)
11.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąViešojoje Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formas (atsisiųsti ir atsispausdinti)
12.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai-
13.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAprašymas įtraukiamas į Varėnos rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Varėnos rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka.

Paraiškos forma (.doc)
Paraiškos forma (.pdf)