/Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką
2021 m. rugsėjo 3 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką

UAB „Varėnos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 184536236, adresas: Savanorių g. 5, LT-65186 Varėna.

Bendrovės interneto svetainėje skelbiamo lūkesčių rašto ir įmonės strategijos nuoroda: http://www.varenosap.lt/apie-imone/.

Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas (Bendrovės neturtines akcininkų teisės įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius). Valdybos narių skaičius: 4 (keturi) nariai, iš jų 2 (du) – nepriklausomi nariai, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos.

Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą – atlygis nenumatomas, darbas savanoriškais pagrindais.

Kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektas.

Informacija apie kandidatų atranką skelbiama:

Atranka vykdoma vadovaujantis:

 • Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631;
 • kitais su nepriklausomų valdybos narių atranka susijiusiais teisės aktais.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

 1. Bendrieji reikalavimai:
 • kandidatas turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • kandidatas turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • kandidatas per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 1. Specialieji reikalavimai:

(1) Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas, turi turėti:

 • ne mažesnę nei 3 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, vadovaujamo darbo strateginio planavimo srityje patirtį;

(2) Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, pareigas, turi turėti:

 • ne mažesnę nei 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • aukštąjį universitetinį teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
 1. Nepriklausomumo reikalavimai:
 • kandidatas turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • kandidatas turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • kandidatas turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • kandidatas turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • kandidatas paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • kandidatas turi nebūti tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • kandidatas turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai Vivulskio g. 7, Vilnius (520 kabinetas);
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius (520 kabinetas);
 • Elektroniniu paštu: vaida@amberstaff.com, nurodant: „Atranka į UAB „Varėnos autobusų parkas“ nepriklausomus valdybos narius“.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį. Informuoti bus tik atrinkti kandidatai. Konfidencialumas garantuojamas.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo Bendrovės atrankos paskelbimo, t. y. iki 2021 m. rugsėjo 23 d. imtinai.

Daugiau informacijos suteiks:

 • Vaida Pociutė-Bortelienė, UAB „Amber team“ direktorė, tel. +370 671 17467, el. paštu: vaida@amberstaff.com
 • Egidijus Zaleskis, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 310) 31 994, el. paštu: egidijus.zaleskis@varena.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Vertinama:

 • kaip kandidatas atitinka jam keliamus reikalavimus;
 • kandidato profesinė ir (ar) darbo patirtis;
 • dalykinės ir asmeninės savybės;
 • motyvacija ir tinkamumas prisidėti prie Bendrovės strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

Turto valdymo skyriaus informacija

2021-09-03T16:27:52+00:00