/Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas
2021 m. liepos 28 d.

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį – Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu asmenims su negalia bus teikiama asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Varėnos rajono savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

  • Darbo patirtis teikiant socialines paslaugas asmenims su negalia.
  • Turi darbuotojų (yra sudarę paslaugų teikimo sutartis su fiziniais asmenimis), kurie turi tinkamą kvalifikaciją teikti asmeninio asistento paslaugas. Asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Tikslinė grupė – asmenys su negalia.

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų:

  • Užtikrinti, kad asmeninė pagalba bus teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ patvirtintu Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

Pateikiami dokumentai:

paraiška;

– NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;

– projekto veiklas vykdančių asmenų išsilavinimą pagrindžiančio dokumento kopija.

Reglamentuojantys teisės aktai

  1. Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. DV-965.
  2. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. Pateikiamos vienu elektroniniu laišku adresu rupyba@varena.lt,  arba paštu adresu: Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Kontaktinis asmuo: Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vesta Čaplikaitė el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, tel. 8 310 318 02, pavaduojantis asmuo: vyriausioji specialistė Vilma Naujūnienė, tel. (8 310) 31 990, el. p. vilma.naujuniene@varena.lt.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

 

2021-07-28T09:09:57+00:00