/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. rugsėjo 9 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3880/0002:295, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Vilkiautinio k., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. rugsėjo 9 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-09-11T11:57:30+00:00