/PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2020 m. rugsėjo 2 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3868/0003:66, Varėnos r. sav., Varėnos sen., Dvarčių k. 4, statybos projektas„ projektiniams pasiūlymams 2020 m. rugsėjo 2 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2020-09-11T15:39:57+00:00