/Konkursas Vydenių seniūnijos vyresniojo specialisto pareigoms eiti
2022 m. gegužės 13 d.

Konkursas Vydenių seniūnijos vyresniojo specialisto pareigoms eiti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Vydenių seniūnijos vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms eiti.

Skelbimo Nr.: 51592
Skelbimo data: 2022-05-13
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vydenių seniūnijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6,00

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. Administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma veiklos sritis:
4.1. Dokumentų valdymas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Gyvenamosios vietos deklaravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. dokumentų rengimas, registravimas, siuntimas, pažymų išdavimas.

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
9. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
10. Priima ir aptarnauja asmenis.
11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
14. Administruoja dokumentus.
15. Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją.
16. Į apskaitą įtraukia bylas.
17. Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą.
18. Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą.
19. Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
20. Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo ir administravimo veiklų vykdymo.
22. Organizuoja dokumentų vertės ekspertizę.
23. Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo ir administravimo nuostatų vykdymą.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
25. Pavaduoja Seniūnijos seniūną atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.
26. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išduoda seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat įstatymuose numatytus kitus faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus.
27. Pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
28.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.

Dokumentų pateikimas: dokumentai teikiami iki 2022 m. gegužės 27 d. el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) adresu https://www.testavimas.vtd.lt/portal/login.zul

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per VATIS pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją;
4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
5. diplomo kopiją.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė
Vaiva Minkevičienė, telefonas: +37052196811, el. p. vaiva.minkeviciene@vtd.lt

2022-05-13T09:45:50+00:00