VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2017 m. birželio 26 d.
 
bck
2017 birželis
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
31
6
7
12
13
16
18
19
20
25
28
29
30
1
2
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
s

Neformalusis švietimas

2016 metai

 

2016 m. vasario-birželio mėnesiais vykstančios Neformaliojo vaikų švietimo programos ir užsiėmimo grafikai:

Varėnos moksleivių kūrybos centras 

Lietuvos šaulių sąjungos Varėnos rajono jaunųjų šaulių ugdymo programa 

Varėnos r. futbolo klubas „Atžalynas“ 

 Krepšinio klubas „Bitės“

Varėnos švietimo centras 

„Esame gamtos vaikai“ 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla 

Varėnos sporto mokykla 

Lietuvos liberalus jaunimas 

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“ 

Varėnos kultūros centras 

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių joms keliamus reikalavimus, sąrašas 

 

Neformaljiojo vaikų švietimo lėšų skyrio ir panaudojimo tvarkos aprašas 

 

Informaciją rengia Švietimo sk. vyr. specialistė Inga Kudarauskienė (8 310) 32 017, inga.kudarauskiene@varena.lt

 


2015 metai 

Paskirstytos lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms

 

 

       Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DV-1118 ,,Dėl valstybės specialiosios tikslinės dotacijos lėšų paskirstymo neformaliojo vaikų švietimo programoms" paskirstytos lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms. 
          Dokumentą galima rasti čia.

 

 

 

REKOMENDUOJAMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS MOKINIŲ APSKAITOS LAPAS 

 

        Patvirtinta NVŠ sutarties tarp Savivaldybės ir NVŠ teikėjo forma

 

         Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti dokumentų dėl neformaliojo vaikų švietimo finansavimo formos.
        Jas galite rasti čia
         Daugiau informacijos tel (8 310)3 20 17, el. p. regina.tamuleviciene@varena.lt
        Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Regina Jūratė Tamulevičienė

 

 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 22 D. ĮSAKYMAS NR. DV-991

„DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ“

 

SKELBIAMAS PRIĖMIMAS Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 

 

 

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

    

     Turėti savivaldybės, kurioje yra registruotas, ir kurioje (-iose) vykdys NVŠ programą (-as), NVŠ lėšų naudojimo ir paskirstymo tvarkas (savivaldybių tinklapiuose ir kt.), tiesiogiai bendrauti su savivaldybės atsakingais asmenimis, nes Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka (ŠMM 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas V-883) ir jos priedai gali skirtis nuo konkrečios savivaldybės nustatytos tvarkos. Kiekviena savivaldybė nustato savo paraiškų pateikimo terminus!

 

1 Žingsnis: Užsiregistruoti į švietimo registrus
     • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (pačiam, arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas, www.smir.smm.lt, elektroninė forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.
     • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti  1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis).

 

2 Žingsnis: Pateikti paraišką savivaldybei (-ėms) (žiūrėti savivaldybės reikalavimus, paraiškų formas!)
     • Pateikti savivaldybei, kurioje registruotas, Teikėjo atitikties paraiškos formą.
Jeigu savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas, atsakymo dėl Teikėjo atitikties dar nepateikė, o teikėjas vykdys programą kitoje savivaldybėje, ir joje jau baigiasi programos paraiškos pateikimo terminas, atitiktį galima nusistatyti ir toje savivaldybėje, kur bus vykdoma programa.
     • Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą užpildytą NVŠ programos paraišką.
Jei teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!
     • Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Jei programos atitiktis savivaldybėje patvirtinta, teikėjas pereina prie 3 žingsnio...

 

3 Žingsnis: Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais
     • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.
     • Kreiptis į ITC gauti leidimą dirbti su Mokinių registru.
     • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis . Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu.
     • Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai būtina atlikti iki spalio 1 d.
     • Iki spalio 1 d. iš Mokinių registro „ištraukti" vaikų, su kuriais sudarytos sutartys sąrašą.

 

4 Žingsnis: Pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą
     • Pateikti savivaldybei (arba savivaldybėms, jei teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse) iš Mokinių registro „ištrauktą" vaikų sąrašą (-us)
     • Pasirašyti su savivaldybe NVŠ lėšų skyrimo sutartį (pagal teikėjo pateiktą vaikų sąrašą)
     • Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui
     • Teikėjas nuo spalio 1 d. vykdo NVŠ programą

  

5 Žingsnis: Atsiskaitymas
     • Pateikti ataskaitas į ŠVIS
     • Atsiskaityti su savivaldybe jos nustatyta tvarka.

 

 

Kvietimas teikti neformaliojo vaikų švietimo programas

 

2015 m. spalio 1 d.- gruodžio 31 d. neformaliojo vaikų švietimo organizavimui iš valstybės biudžeto papildomai skiriama lėšų. Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai kviečiami teikti neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo 4 priedas) (Paraiškos formą rasite čia) ir vykdyti programas.

Programos turi būti įregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau KTPRR).
Norint dirbti su šiuo registru, būtina gauti prisijungimo kodą. Tam reikia prisijungus svetainėje www.ktprr.smm.lt užpildyti pasižadėjimą bei neformaliojo vaikų švietimo teikėjo anketą ir išsiųsti į Informacinių technologijų centrą el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt , o originalus išsiųsti paštu ITC, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius. Gavus prisijungimo kodą bus galima įkelti parengtą neformaliojo švietimo programą.

Su lydraščiu programos registruojamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriuje (I a.), elektroninis variantas siunčiamas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Reginai Jūratei Tamulevičienei
el. p. regina.tamuleviciene@varena.lt

Informaciją parengė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Regina Jūratė Tamulevičienė

 

 

 Svarbi informacija neformaliojo švietimo teikėjams

Pasinaudoti tiksline valstybės dotacija neformaliajam vaikų švietimui ir vykdyti neformaliojo švietimo programas gali visi švietimo teikėjai, jei:
• turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
• registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau - ŠMIR);
• turi NVŠ programos (ų) įgyvendinimui pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
• užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
• turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais: pedagogai; asmenys, įgiję aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir per vienerius metus nuo darbo mokytoju pradžios švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, baigę profesinio mokymo programą, įgiję vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją, turintys 3 metų darbo stažą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą; asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;
• laisvieji mokytojai.

Iki 2015 m. rugsėjo 15 d. laisvieji mokytojai ir kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai Varėnos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriui pateikia Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę ( Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo 1 priedas ) ir Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraiškos formą (2 priedas).(Priedus rasite čia)
Paraiškas teikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Liudui Tamulevičiui (informacija tel. 8 310 3 20 12, el. p. liudas.tamulevicius@varena.lt) arba Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ingai Kudarauskienei (tel 8 310 3 20 17, el. p. inga.kudarauskiene@varena.lt)

Iki 2015 m. rugsėjo 18 d. švietimo teikėjai pateikia Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą ( Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo 4 priedas).(Priedą rasite čia). Paraiškos forma su lydraščiu registruojama Dokumentų ir ryšių su visuomene skyriuje (I a.), elektroninis variantas pateikiams Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Regina Jūratei Tamulevičienei, informacija tel. 8 310 3 20 17, el. p. regina.tamuleviciene@varena.lt.

Parengtą neformaliojo švietimo programą švietimo teikėjas įregistruoja Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau KTPRR). Norint dirbti su šiuo registru, būtina gauti prisijungimo kodą. Tam reikia prisijungus svetainėje www.ktprr.smm.lt užpildyti pasižadėjimą bei neformaliojo vaikų švietimo teikėjo anketą ir išsiųsti į Informacinių technologijų centrą el. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt , o originalus išsiųsti paštu ITC, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius. Gavus prisijungimo kodą bus galima įkelti parengtą neformaliojo švietimo programą.


Informaciją parengė
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė
Regina Jūratė Tamulevičienė

 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašas

varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema