VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2018 m. vasario 25 d.
 
bck
2018 vasaris
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
31
1
2
4
5
6
9
11
12
18
19
21
22
25
27
28
1
2
3
4
Renginys
Posėdis
Sportas
Komitetas
Taryba
Kinas
 

 

s
Netrukus pradės veikti nauja Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainė! Išbandykite!

Savivaldybės naujienos

Skelbiamas konkursas dėl Merkinės miestelio infrastruktūros pritaikymo turizmo reikmėms koncesijos suteikimo

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą dėl Merkinės miestelio infrastruktūros pritaikymo turizmo reikmėms koncesijos suteikimo.

 

SUTEIKIANČIOJI INSTITUCIJA

 

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Adresas - Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna, Lietuvos Respublika

Tel. (8 10) 32 005, faks. (8 310 51 200), el. p. direktorius@varena.lt

Kontaktinis asmuo: Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja Ilona Kairevičiūtė, tel. (8 310) 31 999, el. p. ilona.kaireviciute@varena.lt .

 

KONCESIJOS SUTARTIES DALYKAS IR APIBŪDINIMAS

 

1. Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau - Suteikiančioji institucija), kuri pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, yra atsakinga už atitinkamų funkcijų, kurios bus įgyvendinamos ir užtikrinamos suteikiant koncesiją, įgyvendinimą, koncesijos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka įsipareigoja suteikti koncesininkui teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, valdant, naudojant ir prižiūrint nenaudojamas ir (ar) neefektyviai naudojamas Merkinės miestelio kultūros vertybes (pastatą-bendrabutį, esantį Seinų g. 1, Merkinės mstl., vad. „Vazos namu", ir buvusius Merkinės globos namus, esančius Gardino g. 28, Merkinės mstl.) bei teikiant viešąsias paslaugas turizmo, laisvalaikio leidimo srityse ir iš to gaunant pajamų iš paslaugų naudotojų.

2. Konkurso objektas (turtas):

2.1. Pastatas-bendrabutis („Vazos namas"), kurio pagrindinė tikslinė paskirtis - gyvenamoji, esantis Seinų g. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., ir jam priklausantis 0,0689 ha žemės sklypas. Bendrasis ir naudingasis pastato plotas - 547,96 kv. m, iš jų gyvenamųjų kambarių plotas - 322,83 kv. m, negyvenamųjų - 225,13 kv. m. Pastatas įtrauktas į kultūros vertybių registrą, tad tvarkybos darbai bus parenkami ir atliekami taip, kad būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas. Projekto bendrovei turtas bus perduodamas nuomos teise iki sutarties galiojimo pabaigos.

2.2. Globos namai (trys pastatai, garažas ir skalbykla bei inžineriniai tinklai), kurių tikslinė paskirtis - gyvenamoji, garažo, paslaugų, esantys Gardino g. 28, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., ir jiems priklausantis 0,6037 ha žemės sklypas. Bendras globos namų plotas - 731,32 kv. m. Pastatas neįrašytas į kultūros vertybių registrą, tačiau yra kultūros paminklo teritorijoje ir kultūros paveldo vietovės teritorijoje. Projekto bendrovei turtas bus perduodami nuomos teise iki sutarties galiojimo pabaigos.

3. Koncesininko veikla ir atsakomybė skiriama į: 1) darbų vykdymo ir 2) paslaugų teikimo etapus.  Darbų vykdymo etape koncesininkas savo lėšomis ir rizika privalės: atlikti statybos (tvarkybos) darbus ir įrengti pastatą-bendrabutį ir (ar) globos namus; sutvarkyti teritoriją; įsigyti paslaugoms teikti reikalingą naują turtą (įrangą, inventorių ir pan.). Paslaugų teikimo etape koncesininkas savo rizika ir lėšomis galės teikti šias paslaugas: apgyvendinimo, maitinimo, renginių organizavimo, teritorijos priežiūros, konferencijų salių nuomos, turizmo inventoriaus nuomos, kitas paslaugas, skirtas didinti turistų, lankytojų ir gyventojų aptarnavimo ir turizmo paslaugų patrauklumą Varėnos r. savivaldybėje, įskaitant Merkinės miestelį.

4. Konkursas skaidomas į dvi dalis. Dalyvis gali pateikti paraišką ir pasiūlymus arba visa apimtimi (abiem dalims) arba kiekvienai daliai atskirai:

I dalis - pastato-bendrabučio, vadinamojo „Vazos namo", pritaikymas turizmui ir laisvalaikiui, atliekant statybos darbus pagal tvarkybos darbų rūšis (darbų vykdymas) ir teikiant paslaugas (paslaugų teikimas).

II dalis - buvusiųjų globos namų pritaikymas turizmui ir laisvalaikiui, atliekant statybos darbus pagal visas statinių statybos rūšis (darbų vykdymas) ir teikiant paslaugas (paslaugų teikimas).

5. Projekto įgyvendinimo maksimalus terminas (abiem dalims) - iki 25 metų nuo sutarties įsigaliojimo visa apimtimi ir jis negali būti ilgesnis nei laikotarpis, per kurį Dalyvis galėtų pagrįstai tikėtis atgauti investicijas ir gauti pelną už investuotą kapitalą įprastomis veiklos vykdymo sąlygomis. Sutarties įgyvendinimą sudarys darbų etapas - iki 2 (dvejų) metų nuo sutarties įsigaliojimo visa apimtimi, ir paslaugų teikimo etapas - ne daugiau nei 23 metai arba kitas terminas, jeigu darbai bus atlikti anksčiau nei per 2 (dvejus) metus, arba dėl kurio susiderės Suteikiančioji institucija ir dalyvis.

6. Koncesininkas iki sutarties pasirašymo specialiai projektui įgyvendinti turės įsteigti ar sudaryti projekto bendrovę, kuri taps sutarties šalimi ir vykdys joje nustatytą veiklą, įgyvendins projektą.

7. Koncesininkas nustatyta tvarka ir sąlygomis už perduodamą turtą turės mokėti Suteikiančiajai institucijai turto nuomos mokestį. Pradinis turto mėnesinis nuomos mokestis: I dalis - pastato-bendrabučio, esančio adresu Seinų g. 1, - 197,26 EUR (be PVM); II dalis - globos namų, esančių Gardino g. 28, - 221,32 EUR (be PVM). Dalyvio siūlomas turto nuomos mokestis negali būti mažesnis nei nurodytas pradinis nuomos mokestis.

8. Koncesininkas įsipareigoja sudaryti ir visu koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiu išlaikyti koncesijos sutartyje nurodytas draudimo sutartis.

9. Projekto bendrovė įsipareigoja laiku, efektyviai ir kokybiškai, savo rizika bei lėšomis atlikti darbus, taip pat teikti paslaugas bei operatyviai bendradarbiauti su Suteikiančiąja institucija ir jos paskirtais asmenimis visais su sutarties vykdymu susijusiais klausimais.

10. Suteikiančioji institucija įsipareigoja laiku vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį ir kuo operatyviau bendradarbiauti su Projekto bendrove sprendžiant su sutarties vykdymu susijusius klausimus.

11. Detalūs koncesijos projekto įgyvendinimo reikalavimai yra pateikiami koncesijos sutarties projekte ir konkurso sąlygose. Detalus koncesijos projekto apibūdinimas, įskaitant projekto techninių sąlygų ir reikalavimų jo įgyvendinimui, saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, pagrindinių sutarties sąlygų apibūdinimą, pateikiami koncesijos konkurso sąlygų 2 priede „Specifikacijos".

 

KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO IR PAGRINDINĖS KONCESIJOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

12. Koncesijos suteikimo konkurso ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 2  d. sprendimu Nr. T-VIII-652 „Dėl projekto „Merkinės miestelyje esamos infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms" koncesijos suteikimo konkurso ir pagrindinių koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimo bei konkurso etapų nustatymo", galima atsisiųsti paspaudus šias nuorodas:

Konkurso sąlygos,

Sutarties projektas.

Kiti susiję dokumentai bei papildoma informacija:

Investicijų projektas;

Pastaba. Investicijų projekte atlikti skaičiavimai yra tik preliminarūs, orientacinio pobūdžio.

Pagrindinė informacija apie projektą;

Konkurso sąlygų pagrindinė informacija anglų kalba;

Konkurso sąlygų pagrindinė informacija lenkų kalba;

Globos namai_foto iš viršaus1;

Vazos namas_foto iš viršaus1.

 

 

KONKURSO VYKDYMO PROCEDŪROS

 

13. Konkursas dėl koncesijos suteikimo vykdomas atviro viešo konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu, kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis. Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos sudaryta Komisija projekto „Merkinės miestelio esamos infrastruktūros pritaikymas turizmo reikmėms" koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti (toliau - Komisija).

14. Konkursas dėl koncesijos suteikimo vykdomas šiais etapais:

14.1. konkurso ir jo sąlygų paskelbimas;

14.2. konkurso dalyvių išankstinė atranka;

14.3. preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimas;

14.4. preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų vertinimas;

14.5. išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas;

14.6. išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas;

14.7. derybos ir koncesijos sutarties sudarymas.

15. Vienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Dalyviams yra draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.

16. Konkurso sąlygose yra numatyta išankstinė dalyvių atranka. Dalyviai privalo pareikšti suinteresuotumą dalyvauti konkurse, pateikdami visus atitikimą išankstinės atrankos kriterijams patvirtinančius dokumentus ir užtikrindami pateikiamos informacijos teisingumą.

17. Dalyviai, pakviesti dalyvauti tolimesnėse konkurso procedūrose ir pateikti preliminarų pasiūlymą, turės jį pateikti pagal Sąlygų 11 priede pateiktą formą. Kiekvienai konkurso daliai turi būti pateikiamas atskiras preliminarus pasiūlymas. Kartu su preliminariu pasiūlymu pagal Sąlygų 18 priede pateikiamą formą reikia pateikti susijusių bendrovių sąrašą, kuris privalo būti iš karto atnaujinamas, jeigu pasikeičia nurodytos susijusios bendrovės. Taip pat būtina pateikti preliminarų finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 16 priede pateiktus reikalavimus. Detalūs reikalavimai preliminaraus pasiūlymo pateikimui nurodyti Konkurso sąlygų 10 priede.18. Dalyviai, pakviesti pateikti išsamų pasiūlymą (kiekvienai konkurso daliai), turės jį pateikti pagal Sąlygų 11 priede pateiktą formą. Kiekvienai konkurso daliai turi būti pateiktas atskiras išsamus pasiūlymas. Reikalavimai išsamaus pasiūlymo pateikimui nurodyti šių Sąlygų 10 priede.

 

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

18. Išsamūs ir galutiniai pasiūlymai, atitinkantys sąlygų reikalavimus, bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, susidedančiu iš tokių dalių:

18.1. Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijus (P): Investicijų suma ir Turto nuomos mokesčio suma

18.2. Kokybės aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijus (K): Verslo plano efektyvumas ir pagrįstumas ir Kredito įstaigų dalyvavimas projekte

19. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant Finansinių ir komercinių aspektų vertinimo kriterijaus (P) ir Kokybės aspektų vertinimo ir lyginimo kriterijų (K) balus: S=P+K.

 

IŠANKSTINĖS ATRANKOS ATLIKIMO TVARKA

 

20. Paraiška dalyvauti konkurse kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta iki 2017 m. liepos 31 d. 12.00 valandos. Po nustatyto termino paraiškų pateikti nebebus galima.

21. Konkurso dalyviai vokus su paraiškomis dalyvauti konkurse kartu su pridedamais dokumentais privalo pateikti Varėnos rajono savivaldybės administracijai iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba per pašto kurjerį adresu: Vytauto g. 12, Varėna, arba įteikti asmeniškai į Vytauto g. 12, Varėna, darbo valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio - nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį - nuo 8.00 iki 15.45 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Paraiška dalyvauti Koncesininko atrankoje, Konkurso I dalyje. Neatplėšti iki 2017 m. liepos 31 d. 14.00 val.", jeigu ūkio subjektas dalyvauja Konkurso I dalyje, arba „Paraiška dalyvauti Koncesininko atrankoje, Konkurso II dalyje. Neatplėšti iki 2017 m. liepos 31 d. 14.00 val.", jeigu ūkio subjektas dalyvauja Konkurso II dalyje, arba Paraiška dalyvauti Koncesininko atrankoje, Konkurso I ir II dalyje. Neatplėšti iki 2017 m. liepos 31 d. 14.00 val.", jeigu ūkio subjektas dalyvauja Konkurso I ir II dalyje.

22. Pateikimo momentu laikomas voko su pasiūlymu gavimo Varėnos rajono savivaldybės administracijoje momentas.

23. Pasiūlymas ir dokumentai pateikti su pasiūlymu pateikiami lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS

 

24. Konkurso dalyvių vokai atplėšiami Komisijos vokų su paraiškomis atplėšimo posėdyje, kuris vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vytauto g. 12, Varėna, Lietuvos Respublika, 2017-07-31 14.00 val.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

25. Visi klausimai, komentarai ir pasiteiravimai turi būti adresuojami Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėjai Ilonai Kairevičiūtei, tel. +370 310 31 999, faks. +370 8 310 51 200, el. paštas ilona.kaireviciute@varena.lt.

 

 

 

 

 
varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.
senrude
s
Grįžti į pradinį puslapįEl. paštas
Apklausa

Ar reikėtų pertvarkyti eismą Varėnos miesto Vytauto gatvėje, vietoje dviračių juostų, įrengiant dviračių taką?

 
 
 
s

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. (8 310) 31 500, faks. (8 310) 51 200, el.p. info@varena.lt.
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773873

s

Sprendimas: Fresh Media
Naudojama EasyWeb 3.0 sistema